آگهي شناسايي منابع خريد خدمات

باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
 
شماره آگهيموضوعتاريخفايل آگهي
111/الف/1401استعلام ارزيابي كيفي جهت خريد و ساخت پالت فلزي ايران خودرو1401/04/04فايل آگهي
1
111