تهيه و توزيع غذا
     يكي از مهمترين خدمات ايسيكو، توزيع و ارائه حدود 27800 پرس غذا بين كاركنان دو شيفت كاري شركت ايران‌خودرو تهران می باشد که از اين مقدار، حدود 20250 پرس در وعده غذايي نهار و حدود 7550 پرس در وعده غذايي شام توزيع مي شود. ضمن اينکه توزيع حدود 5500 نيم‌چاشت نیز براي كاركنان شيفت سوم در نظر گرفته شده است.

در برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي توسعه بازار، طرح توسعه آشپزخانه صنعتي با ظرفيت حدود 60000 پرس براي بازار ايران خودرو و شرکتهاي متقاضي در دست اجرا می باشد.

111