تامين نيروي انساني
     ايسيكو ماموريت تامين نيروهاي مورد نياز ايران خودرو جهت حوزه هاي خدمتي نيروي كار محور را بر عهده دارد طي اين ماموريت منابع انساني مورد نياز مشتري اعم از توليدي و ستادي به تفكيك تخصص از قبيل : نيروي كار ساده، ماهر، تكنسين و كارشناسي به صورت پيماني تامين و در اختيار كارفرما قرار مي گيرد .
ايسيكو برنامه ريزي هاي لازم را جهت ورود تخصصي به حوزه تامين نيرو را در دستور كار دارد كه در اين راستا علاوه بر مديريت هزينه هاي مشتري اصلي ، پاسخگويي به نياز بازارهاي صنعتي و غيرصنعتي خارج از گروه نيز هدفگذاري شده است .
در حال حاضر حدود 13 شركت(طي 44 قرارداد) بصورت پيمانكاري تحت كنترل شركت ايسيكو فعاليت مي‌نمايند كه 3583 نفر در اين شركت‌ها مشغول خدمات‌رساني به مشتري اصلي شركت ايران خودرو مي‌باشند.

شرکتهای همکار اين حوزه عبارتند از :
 • ايدكو
 • مركز خدمات خانه ما
 • احياء گستر سبز
 • پويا نوين سبز
 • زمان روب غرب آسيا
 • راه بران محيط سبز
 • پارس پاكان
 • افق ماندگار جنوب
 • مهندسي و خدماتي سبز افشان
 • موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي بهبان دژ
 • پرگاس انرژي پاسارگاد
 • شكوفه زار پرديس
111