مديران عامل ايسيكو تا کنون
محمود شيعي
فروردين 1379 تا فروردين 1382سعيد شجاعي
مهر 1382 تا ارديبهشت 1389دکتر بهزاد ظهيري
ارديبهشت 1389 تا شهريور 1390امير دقيق احمدي
شهريور 1390 تا آذر 1391