سيستم مديريت كيفيت
سيستم مديريت كيفيت در شركت ايسيكو مسئوليت استقرار، نظارت، ارزيابي، مميزي مدل هاي سيستم هاي مديريتي و كيفيتي را مطابق با استانداردهاي مربوطه برعهده دارد. با بكارگيري سيستم مديريت كيفيت كه از سال ۸۵ در شركت ايسيكو جاري سازي آن آغاز شد كليه مستندات از قبيل : مستندات درون سازماني، الزامات قانوني و قراردادي، مستندات برون سازماني و الزامات مشتريان در قالب نظامنامه و اهداف كيفيت، خط مشي كيفيت، آئين نامه ها، دستورالعمل ها، فرآيندها و ساير به صورت نظام مند و مكتوب تهيه و تدوين گرديد.
در راستاي ارتقاء و بهبود مستمر فعاليت ها و فرآيندها، شركت ايسيكو به استقرار و پياده سازي الزامات سيستم مديريت كيفيت تحت استاندارد ايزو ۹۰۰۱ پرداخت. در همين راستا و با توجه به حجم و گستردگي فعاليت ها و فرآيندها و اجراي صحيح ماموريت هاي اصلي شركت، استاندارد ايزو ۹۰۰۱ اولين بار در سال ۸۶ و تحت ويرايش ۲۰۰۰ در شركت ايسيكو استقرار يافت. سپس در سال ۸۸ همزمان با انتشار ويرايش ۲۰۰۸ استاندارد، شركت ايسيكو به عنوان اولين شركت هاي درخواست كننده در سطح كشور، موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ۹۰۰۱ ويرايش ۲۰۰۸ گرديد.
هر ساله بمنظور اطمينان از برآورده سازي الزامات استاندارد و همچنين اجراي موثر فرآيندها، مميزي هاي داخلي و بيروني در شركت ايسيكو اجراء مي شود تا از كفايت اجراي موثر فرآيندها اطمينان حاصل شود.
 


گواهينامه ايزو 50001
1394/01/05گواهينامه ايزو 18001
1392/11/15گواهينامه ايزو 14001
1392/11/15اولين دوره جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو
1393/08/18تقديرنامه تعالي منابع انساني
1393/08/27گواهينامه ايزو 9001
1391/12/22گواهي تعالي منابع انساني
1390/08/14ششمين جشنواره ملي بهره وري111