مسئولیت های اجتماعی

بيانات رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست يابند. ريشه کن شدن فقر و از بين رفتن فساد حق مردم است؛ مهار تورم، رشد اقتصادي و سربلند شدن ايران در محافل بين‌المللي، دستيابي به بازار منطقه و جهان، رشد فضاي آزاد و معنوي، دسترسي آسان به اطلاعات، برابري در برابر قانون، داشتن آينده‌اي مطمئمن، اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جريان امور کشور قرار گرفتن، همه حق مردم است. اين احقاق حقوق مردم، جز با همياري و همدلي، اعتدال و دوري از افراط و تفريط، اصالت دادن به حاکميت قانون و فرهنگ قانون‌گرايي، حاصل نخواهد شد.تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست يابند. ريشه کن شدن فقر و از بين رفتن فساد حق مردم است؛ مهار تورم، رشد اقتصادي و سربلند شدن ايران در محافل بين‌المللي، دستيابي به بازار منطقه و جهان، رشد فضاي آزاد و معنوي، دسترسي آسان به اطلاعات، برابري در برابر قانون، داشتن آينده‌اي مطمئمن، اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جريان امور کشور قرار گرفتن، همه حق مردم است. اين احقاق حقوق مردم، جز با همياري و همدلي، اعتدال و دوري از افراط و تفريط، اصالت دادن به حاکميت قانون و فرهنگ قانون‌گرايي، حاصل نخواهد شد.

111