مسئولیت های اجتماعی

مسئوليت اجتماعي

  • سازمان ها به عنوان پديده هاي قدرتمندي که مبتني بر نيازهاي اجتماعي بنا نهاده مي شوند، با تصميمات و اقدامات خود مي توانند تأثيرات مثبت و منفي بسياري بر خوراک، پوشاک، مسکن، کار، نحوه زندگي، حکومت، آموزش، بهداشت و تفريحات جامعه بگذارند. لذا آن ها در قبال تصميمات و اقدامات اثرگذار خود بايد مسئوليت پذير بوده و ملاحظات اخلاقي را رعايت کنند. از همين رو شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) در فعاليت هاي توسعه اي خود، ارائه خدمات صنعتي بروز اجتماعي را با تلاش براي حداکثرسازي سود ، سرلوحه ي فعاليت هاي خود قرار داده است.
  • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) به منظور نيل به توان پاسخگويي اجتماعي در مقابل ذي نفعان و ساير افراد جامعه، به دغدغه هاي جامعه در خصوص محيط زيست، امور اجتماعي و بشردوستانه، اهميت داده و متناسب با فرهنگ سازماني خود بر اساس تفکر هم زيستي سازنده با جامعه و پيشرفت دو جانبه به تدوين سياست هاي مسئوليت پذيري اجتماعي در جهت توسعه اقتصادي و اعتلاي خدمات خود و بالا بردن کيفيت زندگي مردم و دخالت و سهيم بودن در رفاه عمومي مبادرت مي نمايد.
     
     
111