درباره شرکت

تاريخچه ايسيكو

شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران‌خودرو (ايسيكو) در تاريخ 16/10/1376 تحت شماره 137035 با نام شركت پيكان قطعه (سهامي خاص) در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده و در تاريخ 20/1/1379 به شركت پاركهاي صنعتي ايران‌خودرو (سهامي خاص) تغيير نام يافت. در تاريخ23/8/ 1383 بواسطه ارتقاي عملكرد شركت، ارتقاي دانش كاركنان و افزايش سطح كارشناسي شركت به موازات گسترش دامنه فعاليتهاي تامين خدمات و اقداماتي نظير نهادينه‌سازي بسترهاي مهندسي خدمات و حركت از جايگاه مديريت پيمان به جايگاه مهندسي برون‌سپاري خدمات در زنجيره تامين خدمات و مهندسي هزينه خدمات، نام شركت پاركهاي صنعتي ايران‌خودرو به شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران‌خودرو (ايسيكو) تغيير يافت.

تاريخچه ايسيكو ايسيكو

111