مسئولیت های اجتماعی

منشور اخلاقي شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو)

  • ما كاركنان شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيكو) پاسداري از حرمت و کرامت انساني مبتني بر باورهاي ديني و فرهنگي را بخشي از مسئوليت‌هاي اجتماعي خود در شركت دانسته و رفتار سازماني خود را با اين باورها هماهنگ مي‌نمائيم. شركت ايسيكو تلاش كرده رفتارهاي تجاري خويش در حوزه­هاي كاري كاركنان، مشتريان، پيمانكاران همچنين محيط زيست و جامعه را به ارتباط برد‌-‌‌ برد نزديك كرده و با خلق ارزش مشترك، هم براي جامعه و هم براي اين بنگاه اقتصادي، به معناي واقعي مسئوليت اجتماعي، دست يابد.
  • مهم ترين اهداف شركت در چارچوب مسئوليت اجتماعي به شرح ذيل مي­باشد:
  • رعايت احترام، ادب، متانت و خوشرويي نسبت به مشتريان، همکاران و مراجعين، جامعه و پيرامون شركت و پايبندي به فرهنگ نقدپذيري، پاسخ گويي، مسئوليت پذيري و اعتماد متقابل.
  • ترويج، ارتقاء و پايبندي عملي توسعه پايدار و حفظ محيط زيست.
  • اطاعت و رعايت از قوانين مکتوب و غيرمکتوب و ملي.
  • پايبندي به فرهنگ کار و تلاش و خدمت رساني و رضايت مشتريان و ديگر ذينفعان.
  • توجه به نظرات جامعه و سعي در تأمين بحق خواسته هاي آنان.
  • جلوگيري از تحقير و تخريب رقبا و انجام رقابت عادلانه.
  • رعايت انصاف و عدالت در مناسبات تجاري و توسعه متقابل همكاري هاي زنجيره تأمين.
  • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران­خودرو (ايسيكو) به عنوان عضوي از جامعه پيرامون خود و هم راستا با آنان وفاداري و امانتداري را پايه‌هاي سرآمدي و پايداري شركت تلقي کرده و با پايبندي به توسعه پايدار و ايفاي نقش مسئوليت­هاي اجتماعي بعنوان وظيفه انساني و اجتماعي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار مي‌دهد.
111