مسئولیت های اجتماعی

ارزش هاي سازماني شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

  • توجه به سرمايه هاي انساني
  • مشتري گرايي
  • تمركز بر كيفيت خدمات
  • عملكرد بهره ور و نتيجه گرايي
  • توجه به شبكه تأمين تحت عنوان شركاي تجاري
  • قانون مداري و مسئوليت پذيري اجتماعي براي حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
111