مسئولیت های اجتماعی

فعاليت هاي بشر دوستانه شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو ( ايسيكو)

  • براساس هدف استراتژيک شناسايي ، تحليل ، تأمين نيازها و الزامات ذينفعان ، شركت ايسيكو در راستاي تعهد به مسئوليت هاي اجتماعي خود ، اقدام به شناسايي و حمايت از بنيادهاي خيريه و سازمان­هاي مردم نهاد (سمن) در سطح پيراموني و ملي نموده و در حال حاضر کمکهاي خيرخواهانه خود را از منابع مالي شرکت و کمکهاي داوطلبانه كاركنان شرکت کسب نموده و به نهادهاي خيريه دارالقرار، بنياد همدلان کودک و عتبات عاليات تخصيص مي­دهد.

 

  • ساير فعاليت هاي اجتماعي بشردوستانه
  • ايجاد رونق اقتصادي در كسب و كار موسسات مالي پيراموني شركت
  • همكاري با مجامع و مراكز علمي و پژوهشي در جذب كارآموز و مدرس از دانشگاهها
  • تلاش در جهت آباداني و افزايش امنيت پيرامون شركت
  • انجام عمليات آتش نشاني، امداد و نجات در سطح جامعه پيراموني
  • حمايت از توليدات داخلي با خريد مسئولانه از آنها بجاي توليدات خارجي مشابه
  • كاشت درخت در روز درخت كاري و همكاري با شهرداري در جهت توسعه فضاي سبز منطقه
  • با توجه به كاهش منابع آب سفره هاي زير زميني، حمايت از باغ گياه شناسي مجاور شركت از طريق تأمين آب
  • حمايت از يوزپلنگ ايراني
111