برگزاري مناقصات

باتوجه به ماهيت شركت ايسيكو، بعنوان تامين كننده خدمات صنعتي در 19 حوزه فعاليت، يكي از اصلي ترين فرآيند هاي شركت ايسيكو، فرآيند شناسايي و انتخاب پيمانكار است. در اين رابطه، با برگزاري انواع مناقصه با توجه به ماهيت كار و ميزان در دسترس بودن پيمانكار توانمند ، پيمانكاران توانمند را شناسايي مي نمايد.
گروه فعاليتي
عنوان مناقصه تاريخ شروع تاريخ پايان
<< مناقصه عمومي >>
شماره مناقصهعنوان مناقصهشيوه برگزاريگروه فعاليتيتاريخ درج اولين آگهيآخرين مهلت دريافت اسنادآخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتوضعیت فعلیسوابق وضعیتآگهيبرندگان مناقصهاسناداصلاحيه
134/ب/ 01تامين خدمات پشتيباني رايانه ها و تجهيزات و نگهداري و پشتيباني از كيوسك هاي غذا در ساختمان‌هاي سمند و سايت شركت ايران خودرومناقصه عموميخدمات عمومي و رفاهي1401/08/231401/08/281401/09/09آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمتسوابق وضعیتليستدانلودفايل
 
111